Spring til indhold

1 . Klubbens navn og hjemsted.
Klubbens navn er FYNS WINDSURFING KLUB ( FWK ), dens hjemsted er Assens Kommune.

2 . Klubbens formål
Klubbens formål er, at fremme interessen for windsurfingsporten / brædtsejlads på Fyn. Det er især klubbens intention at gøre et positivt arbejde på ungdomsfronten. Klubben vil arbejde for, at også børn og unge (under 25) kan få mulighed for virksomhed og kammeratlig samvær med jævnalderne i deres fritid. Klubben vil arrangerer kapsejladser, fællessejladser, ture, foredrag og andre arrangementer, samt værne om sporten og det miljø, den udøves i.

3 . Medlemskab af organisationer.
FWK er medlem af Dansk Sejlunion, og derfor underkastet Dansk Sejlunion’s love. Dansk Sejlunion er medlem af Dansk Idrætsforbund, og er derfor udover sine egne love også underkastet Dansk Idrætforbund’s love, vedtægter og regler.

4 . Optagelse af medlemmer.
Som medlem af FWK kan optages enhver, der vil efterleve klubbens vedtægter. For medlemmer under 18 år/umyndige, dog med forældre / værges underskrift. Der kan tegnes medlemskab som aktiv eller passiv.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

5 . Kontingent.
Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontigentet opkræves helårsvis 1. marts forud. Kontigent refunderes ikke ved udmeldelse.

6 . Udmeldelse / eksklusion.
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer senest 14 dage før kalenderårs udløb, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 1 mdr., kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen der på grund af kontingentrestance er udelukket fra klubben, kan optages igen som medlem, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsen medlemmer har stemt for eksklusion.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft mulighed for at fremføre sit forsvar, og han / hun kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende ordinær generalforsamling. Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer, jvfr. punkt 7 vedtages på den ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en ordinær generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligeledes har han/hun adgang til denne ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens love, jvfr, punkt 15. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamling. Her kræves majoritet som ved beslutningen om eksklusion.

7 . Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved meddelelse i klubbens blad.
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag skal optages i dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben i de sidste 3 mdr. før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt.

Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

8 . Dagsorden.
Dagsordenen ved en ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af kasserer.
8. Valg af næstformand.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til punkt11.
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
12. Valg af udvalg.
13. Eventuelt.

9 . Generalforsamlingens ledelse.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jvfr. punkt 6, 15 og 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen og valg ske skriftligt på begæring af mindst 2 stemmeberettigede medlemmer, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også resultatet af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

10 . Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller formanden, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned, efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåden og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i punkt 7.

11 . Bestyrelse – Valg.
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne forhandlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af en formand, næstformand, en kasserer, og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer og der vælges for 1/2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Mindst 2 medlemmer skal være fra Assens-området. Såfremt der ikke er personer fra området, der ønsker valg til bestyrelsen, kan denne regel fraviges.

Genvalg kan finde sted.

12 . Konstituering / tegningsret.
En nyvalgt bestyrelse skal konstituere sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede incl. formand eller næstformand.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Foreningen tegnes af formanden.

Over bestyrelsens handlinger føres en protokol. Ved større økonomiske dispositioner kræves underskrift af såvel formand som kasserer. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

I forhold til tredjemand hæfter foreningen alene med sin formue. Medlemmerne har intet personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

13 . Regnskab.
Klubbens regnskab er kalenderåret. Bestyrelsen skal afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubben senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

14 . Revision.
På den årlige generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant jvfr. punkt 8. Revisorerne skal senest 14 dage før generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status skal forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdning.

15 . Vedtægtsændring.
Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

16 . Klubbens opløsning.
Beslutningen om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, for at dette kan vedtages. Opnås sådant flertal på generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre skal fordeles. Hertil er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt.
I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til søsportslige formål.

Vedtægtsændring for medlemmers brug af klubhuset i ASC

Med start i 2014 er det på den årlige generalforsamling vedtaget at:
Forsøgsvist kan nye medlemmer også opbevare egen kajak i FWK – klubhuset.
Medlemmer kan kun regne med at aftalen løber for et år ad gangen, og at følgende
betingelser er overholdt (ønsket passus fra roklubben):
Medlemmer kan, for et årligt gebyr, have eget udstyr, inkl. egen kajak, stående i
surfklubben. Ønsker et medlem at opbevare egen kajak i surfklubben, skal
medlemmet dog også være medlem af Assens Roklub.”

Ordningen genovervejes ved næste generalforsamling (2015)